●HOME

●夏際敏生プロジェクト(更新10/27)
 「僧形」完成
●ホモフィクタス(芥正彦)
戻る
 ●E-mail


 [関連サイト]
紙田彰の世界 詩的絵画、、現代詩、奇書・奇文から80年代末のパソコン旅日記まで
 紙田彰の世界

 紙田鏡子作品室